Säännöt

 

Ruhtinan Erä ry

Suomussalmi

Tarjoa metsästysmaita

Lähetä jäsenhakemus

Yhdistyksemme juhlii pian
täysiä kymmeniä vuosia

Yhdistyksen perustamisvuosi

Juhlavuotena täytämme

Säännöt

Yhdistyksen nimi: Ruhtinan Erä ry

Kotipaikka: Suomussalmi

Yhdistys on perustettu lokakuun 16. päivä vuonna 1963, ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

1 §

Seuran kieli on Suomi.

Seura on Suomen Metsästäjäliiton Kainuun piiri ry: n sekä Suomussalmen rhy:n jäsen. Piirin jäsenenä seura noudattaa piirin sääntöjä ja määräyksiä.

 

2 §

SEURAN TARKOITUS

Seuran tarkoituksena on harjoittaa
1) järkiperäistä metsästystä kestävän käytön periaatteita noudattaen;
2) riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa;
3) metsästysampumaurheilua ja
4) kenneltoimintaa.

 

3 §

SEURAN TOIMINTAMUODOT

Tarkoitustaan seura toteuttaa
1) hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita;
2) suorittamalla riistanhoitotyötä;
3) valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä;
4) seuraamalla toimialueensa riistatilannetta;
5) huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista;
6) kouluttamalla jäseniään ja tarjoamalla nuorille mahdollisuuksia tutustua toimintaan;
7) järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten seura ylläpitää ampumarataa;
8) edistämällä metsästyskoiratoimintaa;
9) seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

 

4 §

SEURAN JÄSENET

Seuran varsinaiseksi tai koejäseneksi seuran kokous voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran ja Suomen Metsästäjäliiton Kainuun piiri ry:n ja Suomussalmen rhy:n sääntöjä ja päätöksiä.

Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta, minkä ajan kuluessa seuran kokouksen on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kannatusjäseneksi hyväksytään henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea seuran toimintaa. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa. Kannatusjäsenet maksavat seuran talvikokouksen erikseen henkilöille ja oikeuskelpoisille yhteisöille päättämän vuosittaisen tai kertakaikkisen kannatusmaksun suuruuden.

Kannatusjäsenet hyväksyy seuran hallitus.

 

5 §

JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä, sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja helmikuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää. Lisäksi jäsen on velvollinen noudattamaan toiminnassaan hyviä metsästystapoja, sekä edistämään metsästysseuratoiminnalle tarkoituksenmukaista yhteishenkeä.

Jäsen on velvollinen osallistumaan seuran järjestämiin metsästysammunta harjoituksiin seuran kokouksen päättämällä tavalla.

Koejäseneltä peritään liittymismaksu, joka palautetaan, mikäli häntä ei valita jäseneksi. Koejäsenillä ei ole äänioikeutta. Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet, kuin varsinaisellakin jäsenellä.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista.

Jäsen on velvollinen ylläpitämään saalistilastoa ja ilmoittamaan saaliinsa vuosittain seuran kokouksen päättämällä tavalla.

 

6 §

SEURASTA EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

7 §

SEURASTA EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITORANGAISTUKSET

Seuran kokous voi erottaa jäsenen, joka

1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen;

2) toimii seuran sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti;

3) rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä;

4) toimii seurantarkoitusperien vastaisesti;

5) toimillaan vahingoittaa seuran toimintaa;

6) pidättäytyy vuokraamasta omistamiaan, seuran toiminta-alueella sijaitsevia alueita seuralle tai rajoittaa niillä metsästämistä koskemaan riistalajeja, joita kuitenkin itse seuran vuokramailla metsästää;

7) seuran hallitus voi erottamisen sijasta määrätä jäsenelle maksimissaan kaksi vuotta kestävän määräaikaisen erottamisen, maksimissaan vuoden kestävän määräaikaisen metsästyskiellon tai antaa varoituksen

Ennen päätöksentekoa asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen

Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta;

 

8 §

SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammi­-huhtikuussa ja kesäkokous kesä-syyskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta
1) sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai
2) kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai
3) sähköisesti tekstiviestillä tai sähköpostilla tai seuran kotisivuilla.

 

9 §

TALVIKOKOUSASIAT

Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

2) Todetaan kokouksen laillisuus

3) Hyväksytään työjärjestys

4) Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta

5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

6) Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali

7) Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle

8) Toimitetaan kahden tilintarkastajan/toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle

9) Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten, sekä päätetään metsästysammunnan harjoittelusta

10) Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta

11) Päätetään kannattavien henkilöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta, sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta

12) Vahvistetaan alkaneenvuoden tulo- ja menoarvio

13) Hyväksytään seuran uudet varsinaiset ja koejäsenet, jolloin vähintään kahdenkolmasosan (2/3) läsnäolevista seuran jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla

14) Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset

15) Valitaan seuran kokousedustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin

16) Käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat

17) Päätetään Suomen Metsästäjäliiton Kainuun piiri ry:lle ja Suomussalmen rhy:lle tehtävistä esityksistä

18) Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

 

10 §

KESÄKOKOUSASIAT

Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa hyväksytään seuran käytössä olevat metsästyssäännöt. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioita.

 

11 §

SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta, taikka vähintään yksikymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran hallitukselle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsussa on voimassa, mitä sääntöjen 8 §:ssä on määrätty.

 

12 §

PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN

Seuran, sen hallituksen, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa.

Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin, sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

 

13 §

SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten sattuessa tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Jokaisella liittymismaksun ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä, koejäseniä ja kannattaviajäseniä lukuunottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

 

14 §

SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI

Seuran tili-ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Hallituksen tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajille/toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään 2 viikkoa ennen talvikokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen talvikokousta, mikäli niissä on huomauttamista.

 

15 §

SEURAN HALLITUS JA SEN EROVUOROISUUS

Seuran toimintaa johtaa ja sen talouden hoidosta, sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa, sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema hallitus.

Hallitukseen kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut 8 jäsentä. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Hallitus valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan, sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

 

16 §

PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallitus on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

 

17 §

SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.

 

18 §

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on erityisesti

1) toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti;

2) olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti;

3) suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa, sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti;

4) vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan, sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä;

5) vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta;

6) vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista;

7) nimetä edustajat Suomen Metsästäjäliiton Kainuun piiri ry:n ja Suomussalmen rhy:n kokouksiin, ellei seuran talvikokous ole asiasta jo päättänyt;

8) vastata seuran kokousten antamista velvoitteista;

9) pitää seuran jäsenluetteloa;

10) hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta;

11) hoitaa seuran tiedotustoimintaa;

12) valita, sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt;

13) päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä, sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista;

14) tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset;

15) Päättää seuran sisäisistä kurinpitotoimista 7§ 7) kohdan mukaisesti;

16) ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

 

19 §

SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT

Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa.

 

20 §

SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA

Jos seura puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

Seuran tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseo – Finlands Jaktmuseum ry:lle.

Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi Suomen Metsästäjäliiton Kainuun piiri ry:lle ja Suomussalmen rhy:lle.

 

21 §

MUUTA

Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.

 

Seuran julkaisuja

Tiedotteet

Tiedotteet

Tiedotteet  Jäsenille Ruhtinan Erä ry jäsentiedotteet 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Tarjoa metsästysmaita Lähetä jäsenhakemus 60-vuotias metsästysseura Arkisto Jäsentiedotteet julkaisujärjestyksessä. Vuosi- ja kesäkokouspäätökset....

RHY:n vuosisuunnitelma 2024

RHY:n vuosisuunnitelma 2024

Ruhtinan Erä ry  Suomussalmen RHY:n suunnitelma 2024 Huom! ammunnat radalla elo- ja syyskuu.Vuoden 2024 tapahtumasuunnitelma Vuoden 2024 tulevat tapahtumat:  Katso ilmoituksen kuva. Huom! Ammunnat radalla elo- ja syyskuu. Jäsentiedotteissa ilmoitetaan aina...

Haluatko metsästysseuraan?

Jäsenyys
50 € / vuosi

Ulkokuntalisä
+ 55 € / vuosi

Liittyminen
220 € aikuinen

Liittyminen
100 € alle 18-v.

Lähetä jäsenhakemus

Jäsenhakemus Ruhtinan Erä ry:lle

 

Roskapostisuodatin

Ruhtinan Erä ry
Y-tunnus: 0648543-2
SUOMUSSALMI
FI44 5442 0920 0833 05

Sähköposti
ruhtinanera (at) gmail.com
Sähköinen lomake 
Tietosuojaseloste

Verkkosivut
© 2015-2024, Ruhtinan Erä ry

Toteutus, Anne Tervo